dilluns, 3 de setembre de 2012


Divendres 1 d’abril de 2011

FORMA VISUAL DE SÍNTESI EXPANSIVA.

La síntesi crea una organització complexa que permet definir un concepte ampli. Si partim de la definició en el diccionari de la paraula mapa, la definició és una síntesi de paraules triades a partir d’un codi establert  que ens permet entendre un concepte. Si acumulen linealment  el significat de les paraules que formen la definició de mapa i les llegim de forma continua, possiblement, més bé estic segur, no identificarem la definició de la paraula mapa.
Aquest exercici és una representació visual del concepte de síntesi que ens porta a la primera fase de l’art síntesi- expansió .
Al treball he mantingut els vincles de cadascuna de les paraules que he fet servir per indicar la incomprensió que en realitat significa un sistema acumulatiu lineal. Encara que a priori l’organització lineal sembla el model més comprensible o clar, en realitat la síntesi complexa ho és més, igualment succeeix amb l’art visual, la forma abstracta és una síntesi que permet recollir conceptes més amplis des del punt de vista conceptual que l'acumulació lineal de realitats parcials, linealitat la qual és únicament més clara de forma il·lusòria.


mapa n. m. Representació geogràfica de la Terra o d'una part de la Terra quees fa sobre una superfície plana i segons una escala determinada : un mapadels Països Catalans . [SIN] carta .
› mapa de bits INFORM. Representació d'una imatge composta de bits

representació n. f.
1 Signe, símbol o imitació que fa pensar en una persona o cosa : unpersonatge amb una capa negra i una dalla és la representació de la mort .
2 Signe o imatge que es fa present en la ment i que substitueix la realitat :abans d'arribar ja s'havia fet una representació de com aniria la trobada .
3 Substitució o actuació en nom d'una altra persona, d'una institució o d'uncol·lectiu : va parlar amb l'entrenador en representació de tot l'equip .
4 Persona o grup de persones que s'encarreguen d'aquesta actuació : unarepresentació de ciutadans ha anat a parlar amb l'alcalde .
5 Execució o interpretació en públic d'una obra de teatre : hem anat al teatrea veure una representació magnífica .
6 Càrrec de representant d'un producte o d'una marca que dóna una empresaa una persona o a una altra empresa que té el permís de vendre els seusproductes : ha obtingut la representació d'una important marca de cosmètics.

geogràfic, -a adj. De la geografia o relacionat amb aquesta ciència :accidents geogràfics .

de 2 prep.
1 Indica origen o procedència; quan expressa el punt de partida en l'espai oen el temps, sovint es fa servir en correspondència amb la preposició a o en :és de Valls; formatge d'Andorra; de Vic a Olot; de dues a tres; anava actuantde poble en poble .
2 Indica possessió o pertinença : la cadira de l'Alícia; els documents delmuseu .
3 Indica la matèria amb què està feta una cosa : un sostre de guix; unajaqueta de llana .
4 Indica el contingut d'un recipient : una bossa de patates; una ampolla desidra .
5 Indica la utilitat o el fi : màquina de cosir; tisores de podar .
6 Indica la matèria o l'assumpte tractats : llibre de ciència; classe d'anglès;diccionari de sinònims .
7 Indica l'autor : un conte de Pere Calders .
8 Indica la naturalesa o la condició : un home d'idees radicals; un relat deciència-ficció .
9 Indica una quantitat d'alguna cosa o una part entre les que formen unacosa : un tros de pastís; nou de vosaltres sou de Cuba; feu grups de tres .
10 Indica la causa o el motiu pel qual es produeix una cosa : plorar de riure;xisclar d'alegria .
11 Indica el temps en què passa una cosa : sortirem de nit; lleva't de matí .
12 Indica la classe, l'espècie, etc., a què pertany una persona o cosa : laciutat de Roma; el graciós del Joan; un llibre de contes .
13 Acompanya molts verbs : parla del temps; recorda't de portar-ho;tractarem d'aquest tema .
14 Forma part d'algunes perífrasis verbals : hauríem de telefonar-li; acabàvemde sentir la notícia .
15 Serveix per fer ressaltar una part de l'oració posant-la fora d'aquesta, ongeneralment és substituïda pel pronom en : de prunes, que en tens?; decoses estranyes, ja en passen .
la 2 det. art. Forma femenina singular de l'article determinat el : la casa;l'Anna; la universitat . S'apostrofa davant de paraules que comencen amb a ,e , o , davant i , u tòniques o davant d' h : l'illa; l'havanera .

terra n. f.
1 Tercer planeta del sistema solar, que habiten els éssers humans . [SIN]món . S'escriu amb majúscula .
2 Part de la superfície d'aquest planeta que no està coberta d'aigua : elsoceans ocupen molta més extensió que la terra .
› terra ferma Massa de terra que formen els continents, per oposició alsoceans i les illes : el mariner va albirar terra ferma
.
3 Matèria mineral de què està format el sòl natural, formada per grans desorra i d'altres substàncies : van omplir el forat amb terra .
4 Terreny dedicat al conreu o que és adequat per a l'agricultura : conrear laterra no és fàcil .
5 Nació, país, regió o part d'un territori : va emigrar cap a terra francesa perbuscar feina .
6 Nació, regió o lloc on ha nascut algú : a la meva terra fan uns pastissosmolt bons . [SIN] pàtria .
||n. m.
7 Paviment o sòl d'un edifici on es camina o on s'està : vol posar el terra defusta .
8 Sòl, considerat com a conductor elèctric : aquest cable va directament aterra .prendre terra Aterrar un avió : la nau prengué terra .

o 2 conj.
1 S'utilitza per unir dos elements d'un mateix nivell o funció gramatical iexpressa alternativa o exclusió d'un d'ells; pot anar seguit de l'adverbi bé : nosé si vindrà avui o demà; anirem o bé a Mallorca o bé a Menorca .
2 S'utilitza per dir o explicar una cosa d'altra manera igual o equivalent al ques'ha dit anteriorment : la protagonista o personatge principal de la pel·lículaés la Pantera Rosa .
un, -a 1 num. card.
1 Que acompanya o substitueix un nom que hi és 1 vegada: he comprat una cadira nova; només en tinc un .
||num. ord.
2 Que ocupa el lloc número 1 en una sèrie o que no en técap més davant . [SIN] primer, u .
||n. m.
3 Nom del nombre 1 : compteu enrere de deu a un . [SIN]u .

un, -a 2 det. indef.
1 Indica que el nom al qual acompanya no és conegut perla persona que parla, és la primera vegada que en parla ono és una persona o cosa concreta o determinada : vull unahabitació per passar-hi la nit; ha vingut un professor nou .
||pron. indef.
part 2 n. f.
1 Quantitat d'un tot : l'avi va donar part de la seva fortuna a una biblioteca .
2 Unitat o quantitat determinada que es pren d'un tot dividit : va fer tresparts del pastís .
3 Quantitat que correspon rebre o donar a cadascú en una distribució : totsvan contribuir al regal a parts iguals .
4 Persona, grup, secta o exèrcit que s'oposa a un altre o lluita amb un altre :les parts enfrontades en el conflicte volen arribar a un acord .
5 Persona que, juntament amb d'altres, participa o té interès en un assumpteo negoci i té interessos diferents de les altres : la part venedora i la partcompradora van firmar el contracte davant d'un notari .
6 Divisió d'una obra científica o literària : aquesta novel·la consta de duesparts .
7 Aspecte d'una cosa o punt de vista amb què es mira : per una part, aquestviatge és el més car però, per l'altra, dura més dies . [SIN] banda, costat .
8 Lloc o punt qualsevol : arribaven de totes parts .
||n. f. pl.
9 parts Òrgans sexuals externs .
.a part De manera separada o independent : les mongetes, cou-les a part,que triguen més a fer-se .a part de A excepció de : a part de mi, no tens mésgermans .de part de En nom o per ordre d'algú : quan la vegis, dóna-li recordsde part meva .donar part Comunicar uns fets o unes notícies a algú .en partNo del tot o de manera incompleta .formar part Ser un element integrantd'una cosa o d'un grup .prendre part Intervenir en alguna cosa
que 2 conj.
1 Paraula que introdueix oracions que fan de complement d'altres oracionsi que tenen la mateixa funció que un nom : és probable que vingui asopar; no m'agrada que em miris així; confio que tot es resoldrà aviat .
2 Introdueix oracions que fan de complement de temps, de causa, deconseqüència, de finalitat o de condició : vaig veure'l que ja s'havia tallatels cabells; no l'ajudis, que ho faci tot sol; necessito un got d'aigua, queem moro de set .
3 Introdueix el segon terme d'una comparació : ningú no és millor queningú; aquest vestit és igual que el teu .
4 Seguit d'un verb en subjuntiu, expressa un manament o una ordre : quivulgui alguna cosa, que vingui a demanar-la .
5 Forma part d'un gran nombre de locucions conjuntives, com ja que ,malgrat que , només que , mentre que , etc .
6 Introdueix oracions interrogatives i exclamatives : -que em deixes elllapis? - que no cal que me'l demanis! .
7 S'usa davant del verb per donar-li més intensitat : porten tota la tardaxerra que xerra; i el noi que li contesta malament .

que 3 adv.
1 Introdueix oracions exclamatives i intensifica el sentit de quantitat o elsignificat d'un adjectiu : que meravellós!; que mengen!, han buidat lanevera .
||det. quant.
2 Indica molta quantitat : que en sap de coses!; que gent que ha vingut!
es 1 pron. pers.
1 Pronom reflexiu de tercera persona del singular i del plural : es pentinaels cabells; es van mirar els uns als altres . Adopta les formes s', 's o -se ,segons com es combini amb el verb: s'enyora; comprendre's a si mateix;embrutar-se .
2 S'usa davant d'un verb expressat en forma impersonal : es comenta quetancaran el museu . Adopta les formes s', 's o se , segons com es combiniamb el verb ..
. fer 1 v. tr.
1 Crear una cosa o donar-li existència : segons la Bíblia, Déu va fer l'home i ladona .
2 Construir o fabricar una cosa a partir d'elements materials : es va fer unacasa al costat del mar .
3 Arreglar o preparar una cosa : fer el llit; fer el dinar .
4 Causar o produir un efecte : no facis tant soroll .
5 Realitzar una acció o una tasca : he de fer el treball per a demà .
6 Aconseguir o guanyar una cosa : ha fet molts diners .
7 Creure o suposar una cosa : et feia més jove .
8 Exercitar els membres o els músculs del cos per fomentar-ne eldesenvolupament o l'agilitat : fes cames per a la carrera .
9 Actuar una persona d'una manera determinada : fer el ximplet .
10 Obligar a realitzar una acció : ens va fer venir tot i que estàvem malalts .
11 Sumar en total : vuit i dos fan deu .
12 Donar un aspecte determinat : el negre et fa més prim .
13 Mesurar o pesar una quantitat : aquest llit fa més d'un metre .
14 Recórrer una distància o un camí : vaig fer Barcelona-París d'una tirada .
15 Emetre un so o dir alguna cosa : el gos fa bup; llavors va fer: calleu! .
16 Engendrar una vida : el veí li ha fet un fill .
17 col·loquial Expulsar o expel·lir els excrements : fer un pipí .
||v. tr./intr.
18 Representar un personatge en una pel·lícula o en una obra de teatre : vafer de Blancaneus .
||v. intr.
19 Convenir una cosa a un assumpte o a una conversa : això que dius no faal cas .
||v. tr./prnl.
20 Adaptar o adaptar-se una persona a una situació o a un costum : semblatímid però de seguida es fa a tot .
21 Fingir una persona ser una cosa que no és : es fa el ximple per no haverd'assumir responsabilitats .
||v. Auxiliar
22 Substitueix un verb aparegut anteriorment i indica que s'executa l'accióassenyalada per aquest verb : necessito descansar però no puc fer-ho .
||v. Impersonal
23 Estar el temps atmosfèric d'una manera determinada : fa bon temps .
24 Haver passat un temps : fa tres anys .
||v. prnl.
25 fer-se Convertir-se una persona o una cosa en alguna cosa diferent delque era : s'ha fet capellà .
26 Tenir una impressió una persona o semblar-li una cosa : la tornada se m'hafet més curta .
27 Apartar-se o retirar-se d'un lloc : fes-te una mica enllà .fer com siAparentar una cosa, imitar-la o fer veure una cosa que no és : ell fa com sino ens veiés .fer de Exercir un càrrec o un ofici, generalment de maneraeventual : ara fa d'electricista .fer la seva a Obrar amb independència detothom : ni li preguntis si vindrà amb nosaltres, sempre fa la seva .fer perEsforçar-se a aconseguir una cosa : vaig fer per acabar la feina, però no vaigpoder .fer per a (algú o alguna cosa) Ser adequada o convenir una cosa ouna persona a algú : ja es veia a venir que acabarien malament, aquell noi nofeia per a ella .fer tard a No arribar a un lloc a l'hora acordada : per més quesurt amb temps sempre fa tard a la feina .pel que fa a Expressió que indicarelació amb alguna cosa o referència a alguna cosa : pel que fa al cotxe, jal'aniré a buscar jo .
sobre 1 n. m.
1 Part superior d'una cosa : el sobre de l'armari és ple de pols .
2 Coberta o bossa de paper per posar-hi dintre una carta o un altredocument, en què se sol escriure el nom i l'adreça del destinatari .
3 Embolcall pla, generalment de paper, que es fa servir per contenirlíquids, pólvores i altres substàncies : s'ha de prendre dos sobres al diad'aquestes vitamines .

sobre 2 adv.
1 En un lloc superior o més alt que el lloc on es troba una altra cosa : hedeixat les claus allà sobre i ara no les trobo; m'han llançat aigua a sobre .
||prep.
2 En un lloc superior o més alt que una altra cosa : deixa-ho sobre lataula; va apilar una caixa sobre l'altra; els avions volaven sobre la ciutat .
3 Indica de quin tema o assumpte tracta un escrit, un discurs, unaconversa, etc. : una conversa sobre política; una teoria sobre l'origen del'univers; un film sobre la descoberta de l'espai .
superfície n. f.
1 Part de fora d'un cos, que el limita i el separa del que l'envolta : lasuperfície de l'aigua del llac reflectia les cases del davant . [SIN] perifèria .
2 Extensió de terreny : la casa ocupa una gran superfície .
3 Aparença exterior de les coses o de les persones : en la superfície semblamolt rígida, però quan la coneixes és un tros de pa .
4 MAT Extensió plana d'una figura geomètrica de la qual només es considerendues dimensions: l'amplada i l'altura : la superfície d'un rectangle es calculamultiplicant la base per l'altura . [SIN] àrea .
plana n. f.
1 Extensió de terreny que té totes les parts al mateix nivell : a la plana hi solhaver boira . [SIN] planura, planúria .
2 Cara d'un full de paper, especialment d'un llibre o d'un escrit : cada full tédues planes; ho trobareu a la plana vint-i-cinc . [SIN] pàgina .
3 Eina metàl·lica, llisa i prima, amb un mànec de fusta, que serveix perestendre i allisar una massa : els paletes i els guixaires fan servir planes perallisar el guix de les parets .plana major Conjunt d'autoritats o comandamentsd'una empresa o una comunitat, especialment de caps militars : va convidarla plana major de l'exèrcit .
i 1 n. f.
1 Novena lletra de l'alfabet català . Pot fer de vocal, com a amic , o bé deconsonant, com a iot .
2 Nom de la lletra i, I . També s'anomena i llatina .
3 Lletra que representa el valor 1 en el sistema de numeració romana .S'escriu sempre amb majúscula .i grega Nom de la lletra y,Y .

i 2 conj.
1 S'utilitza per unir paraules, grups de paraules o oracions quegeneralment estan al mateix nivell i que tenen la mateixa funció : flors ivioles; tinc un cotxe i una moto; el Joan fa el dinar i la Núria llegeix el diari.
2 S'utilitza al principi d'una oració, i també introdueix preguntes iexclamacions a les quals generalment posa èmfasi, estranyesa, etc : iquè, com van les classes?; i la Maria ho sap, això? .
segons prep.
1 Expressa la conformitat entre una cosa i el nom que precedeix : emcomportaré segons em dicti la consciència .
2 Expressa l'origen de cert coneixement, de certa opinió o qui té aquestaopinió : segons l'home del temps, demà plourà tot el dia .
3 Indica que una cosa depèn d'una circumstància determinada : segons comem trobi, demà aniré a treballar o no .segons que a Indica que una cosadepèn del que ve a continuació : segons que plogui o no, anirem a jugar alparc .
b Tal com : segons que ha dit el mestre, demà anirem d'excursió .
escala n. f.
1 Construcció o estructura inclinada formada per una successió d'esglaonsque permet pujar o baixar caminant de l'un a l'altre : puges per l'escala, oagafes l'ascensor amb mi? .
› escala automàtica Aparell en forma de rampa amb una sèrie d'esglaons quepugen o baixen automàticament moguts per un mecanisme elèctric
.
› escala de cargol Escala que té forma d'espiral
.
› escala mecànica Escala automàtica
.
2 Instrument portàtil format per dues peces paral·leles unides entre si pertravessers col·locats a distàncies regulars, que serveix perquè una personapugi o baixi d'un nivell a un altre : va agafar l'escala per pintar el sostre .
3 En un joc de cartes, sèrie de tres o més cartes amb un valor correlatiu .
› escala de color Sèrie de tres o més cartes amb un valor correlatiu i d'unmateix pal
.
4 Tall irregular o desigual del cabell : aquest perruquer és nou i m'ha deixatescales per tot arreu .
5 Línia dividida en parts iguals o desiguals que es fa servir per prendre mides oper mesurar alguna cosa : l'escala d'un termòmetre .
6 Estàndard de mesura o d'estimació : escala de valors .
7 Importància o extensió que té un pla o una situació : la fam és un problemad'escala mundial .
8 Proporció existent en un mapa o en un pla entre la mesura d'allò que esrepresenta i les seves dimensions en la realitat .
9 Sèrie d'elements d'una mateixa espècie, ordenats per alguna de les sevescaracterístiques : l'escala de colors .
10 Llista de les persones que formen part d'un organisme o d'una societat,classificades segons el càrrec, el grau, l'antiguitat o els mèrits . [SIN]escalafó .
11 Parada que fa un vaixell o un avió en un port o en un aeroport durant elviatge : primer farem escala a Londres i després anirem cap a l'Índia .
12 MÚS Sèrie ordenada de les notes que componen un sistema musical :l'escala musical més coneguda té set notes bàsiques: do, re, mi, fa, sol, la, si.
determinat, -ada adj.
1 Que ha estat establert o fixat de manera clara o exacta .
2 Que és concret o particular : aquesta flor només creix amb unes condicionsi en uns llocs determinats .
3 [persona] Que mostra coratge i decisió en la manera d'actuar .